Nederland Natuurinclusief biedt perspectief

Ir. Bas Breman, Wageningen Environmental Research

Image author: Natasha de Sena

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Veel van deze opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, voor voldoende voedsel van goede kwaliteit, voor het opwekken van duurzame energie, voor wonen, en voor het omgaan met de gevolven van klimaatverandering. Vaak worden deze opgaven nog los van elkaar benaderd.
In het natuurinclusieve scenario van de Natuurverkenning 2050 hebben we laten zien dat juist een natuurinclusieve inrichting van Nederland bijdraagt aan de levering van allerlei ecosysteemdiensten én dat het bijdraagt aan slim en efficiënt ruimtegebruik.
Enkele voorbeelden:
1. Meer diversiteit in het agrarische bouwplan geeft meer ruimte aan natuurlijke plaagonderdrukkers. De ziektedruk gaat omlaag en er is minder chemische plaagbestrijding nodig. Dit werkt positief door in onder andere de drinkwaterkwaliteit, de algemene biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied.
2. Met een herinrichting van de beekdalen op de zandgronden kan er meer zoet water worden vastgehouden om onze drinkwatervoorraden aan te vullen. Tegelijkertijd kan bij hevige neerslag de wateroverlast benedenstrooms worden beperkt en kan een boost worden gegeven aan natuurontwikkeling en recreatie.
3. Meer groen in de stad kan helpen om hittestress terug te dringen, om water te kunnen bergen en om ‘prettige plekken’ te creëren voor mensen én andere soorten.

Dit soort natuurinclusieve ontwikkelingen zijn geen fictie maar worden in de praktijk al op verschillende plekken toegepast. De modelberekeningen uit deze scenarioverkenning laten zien dat de maatschappelijke baten nog veel groter kunnen zijn wanneer we hier op uitgebreide schaal mee aan de slag gaan. Waar wachten we nog op!

This story was also published on: https://vakbladnbl.nl/inhoud-nieuwste-nummer-maart-2023/nederland-natuurinclusief/

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More