De pulskor – een wortel voor de neus van de vissers

Dr. Ingvild Harkes, Ingvild Harkes Consultancy (formerly Wageningen Marine Research)

Image author: Ingvild Harkes

De beloofde herintroductie van de pulskor door de PVV-coalitie geeft vissers valse hoop. De EU zal niet akkoord gaan en bovendien is er ondertussen alweer ander vistuig ontwikkeld wat meer kans maakt op brede acceptatie.

De visserij in Europa is afgestemd met andere EU-landen en ingebed in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hierin zijn ook alle maximale vangsten en toegang tot de internationale wateren geregeld. Dit om de visserij binnen de ecologische grenzen te houden, conflict te vermijden en zo te zorgen voor een zo gezond mogelijke visserij. Door al deze maatregelen gaat het met belangrijke visbestanden zoals haring en schol nu goed.

De afgelopen jaren heeft de visserij last gehad van een aantal grote veranderingen: hoge brandstofprijzen, een verbod op bodemberoerende visserij in Noorse wateren, lagere vangstquota als een bestand dit nodig had, en de Brexit. Vooral dit laatste heeft een groot effect gehad op de Nederlandse visserij. De in gang gezette visserijtransitie probeert nu een balans te vinden tussen het ecosysteem, andere gebruiksvormen op de Noordzee zoals de opwekking van windenergie, en meer duurzame vormen van visserij.

Het verbod op de pulsvisserij heeft ook een rol gespeeld omdat veel vissers geïnvesteerd hadden in deze vorm van visserij die niet alleen goedkoper was door het lagere brandstofverbruik; het lichtere tuig had ook minder effect op de bodem dan de traditionele boomkor. De effecten van elektrische pulsjes op vissoorten die afhankelijk zijn van elektromagnetisme, zoals haaien en roggen, werden nog onderzocht. Helaas is door een versnelde uitrol van dit vistuig over de gehele vloot, in plaats van de toegezegde 5% voor onderzoek, weerstand in Europa ontstaan. Dit was een fout die de overheid en met name toenmalig Staatssecretaris Henk Bleker aan te rekenen is. Het terugdraaien van het pulsverbod door de huidige PVV-coalitie is echter een valse belofte. Elektrisch vissen is onder de Europese visserijverordening niet toegestaan. Dit wordt dus weer een langdurig proces met waarschijnlijk dezelfde uitkomst. De vissers wordt dus een wortel voorgehouden die deze coalitie niet waar kan maken.

Waar wel op ingezet kan worden is op innovatieve vismethoden, zoals het waterspray tuig dat momenteel wordt ontwikkeld door Wageningen Marine Research. Ook is belangrijk dat de vloot zoveel mogelijk CO2 neutraal gaat vissen en verder verduurzaamt. Een toekomstbestendige vloot is inderdaad het doel. Maar dit gaan we niet halen door valse beloftes te doen rond de herinvoering van de pulskor, maar door actief samen te werken met vissers aan innovaties die wel passen binnen het Europees visserijbeleid en waarmee de toekomst van zowel de vissers als de natuur wordt veiliggesteld.

This story was also published on:

Share the Post:

Related Posts

Weemoed en hoop

Een tijdje geleden werd ik door een student geïnterviewd over natuurbeleving en hoe belangrijk biodiversiteit voor mij persoonlijk is. Tijdens

Read More